Personvernerklæring

I denne erklæringen fremkommer det, i henhold til GDPR-regelverket:

 • Hvordan jeg bruker informasjonskapsler
 • Hvilke personopplysninger jeg behandler, og til hvilket formål
 • Utlevering av personopplysninger
 • Sikker lagring av personopplysninger
 • Sletting av personopplysninger
 • Dine rettigheter
 • Kontaktinformasjon til virksomheten

Hvordan jeg bruker informasjonskapsler

Anonym informasjon samles inn via informasjonskapsler, som brukes til å tilpasse og forbedre innholdet vårt. Hvis du ikke vil at informasjon skal samles inn, bør du slette informasjonskapslene dine og avstå fra videre bruk av nettstedet.

Følgende informasjonskapsler brukes:
Google Analytics – brukes på brianostrup.com og av EasyPractice, bestillingssystemet, for besøksstatistikk og for målretting av online-annonser

Det er mulig å slette eller blokkere informasjonskapsler. De fleste nettleserene aksepterer informasjonskapsler automatisk, men dette kan du endre under innstillingene i nettleseren din. Hvis du sletter eller blokkerer informasjonskapsler, kan annonser bli mindre relevante for deg og vises oftere. Du kan også risikere at nettstedet ikke fungerer optimalt.

Hvilke personopplysninger jeg behandler og til hvilket formål

 • Navn, fødselsnummer, adresse, e-post, telefonnummer, pårørendekontaktinfo samt din journal.
 • Jeg behandler dine personopplysninger til psykologisk behandling av deg. Registrering av disse opplysningene er nødvendig i forbindelse med yting av helsetjenester.
 • Jeg samler inn, behandler og oppbevarer kun de opplysningene som er relevante og nødvendige i forhold til de formål som er definert ovenfor.
 • Jeg skriver journal. Det vil si, at jeg skriver notater om for eksempel dine sosiale forhold og din helsetilstand. Formålet er å gi deg god og relevant behandling.
 • Jeg kan motta opplysninger om deg fra andre, for eksempel fra fastlege, arbeidsgiver, eller forsikringsselskap, dersom du har gitt samtykke til at de sender opplysningene til meg.

Utlevering av personopplysninger

 • Jeg har taushetsplikt, og det er kun meg som har tilgang til journalen din. Jeg kan gi opplysninger til din fastlege og andre, om du har gitt meg skriftlig samtykke til dette.
 • Jeg har opplysningsplikt, hvis jeg vurderer det er alvorlig risiko for at du eller andre kan bli alvorlig skadet. Jeg har plikt til at underrette kommunen/barnevernstjenesten, hvis jeg er bekymret for trivsel og utvikling til barn under 18 år.
 • Jeg sender opplysninger til betalere, hvis nogen, for eksempel forsikringsselskap eller arbeidsgiver, betaler helt eller delvis for dine konsultasjoner.
 • For nærmere informasjon, vennligst se forskrift om pasientjournal på lovdata.no

Sikker lagring af personopplysninger

Databehandleravtale er inngått med følgende leverandører:

 • Din journal oppbevares i et sikret elektronisk journalsystem hos en databehandler jeg har en avtale med. Se mer her; easypractice.net
 • Jeg bruker videokonferanseløsningen ‘Whereby’, som tilfredsstiller krav til sikre, fullkrypterte samtaleløsninger på nett. Se mer her: whereby.com/user/privacy
 • Om det skulle skje et sikkerhetsbrudd som resulterer i høy risiko for deg, vil jeg underrette deg om sikkerhetsbruddet så fort som mulig.

Sletting af personopplysninger

Journaler skal slettes når det av hensyn til helsehjelpen ikke lenger antas å være bruk for dem. Hvis ikke journalopplysningene deretter skal bevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, i praksis vil dette si 10 år etter siste innføring i journal.

Dine rettigheter

Som hovedregel har du rett til innsyn i din journal, og har etter forespørsel rett til kopi. Hvis journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger kan du be om at journalopplysningene tilføyes dine endringer. Du bes da henvende deg til meg og opplyse om hva unøyaktighetene består i. Jeg vil da svare deg på forespørselen så fort det lar seg gjøre, og uansett innen 30 dager. Dersom krav om endringer avslås, kan avgjørelsen påklages til Fylkesmannen.
Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger. Dersom du mener du har mottatt uforsvarlig helsehjelp, er Fylkesmannen riktig adressat for klage.

Kontaktinformasjon til virksomheten

Brian Østrup
Konnerudgata 16B
3045 Drammen
E-mail: kontakt@brianostrup.com

Juridisk navn: Psykolog Brian Østrup
Organisasjonsnummer: 924 391 545

Jeg er medlem av, og har tegnet ansvarsforsikring gjennom Norsk Psykologforening.
Jeg har tegnet forsikring gjennom Norsk Pasientskadeerstatning.

Kontonummer: 86541121147
IBAN: NO0486541121147
BIC/SWIFT: DABANO22